ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ

ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਣ ਦੇ ਘੰਟੇ

ਦਿਨ ਸਮਾਂ
ਸੋਮਵਾਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀ
ਮੰਗਲਵਾਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀ
ਬੁੱਧਵਾਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀ
ਵੀਰਵਾਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀ
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀ

ਹਫਤੇ ਆਖੀਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਣ ਦੇ ਘੰਟੇ

Weekend ਸਮਾਂ
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀ
ਐਤਵਾਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀ